دیگر رسانه ها

جلسات کمیته نما با حضور شهروندان منطقه۹ برگزار شد


به گزارش همسو نیوز،معاون شهرسازی و معماری منطقه در این خصوص اظهار داشت: جلسات کمیته نما در سنوات گذشته فقط با حضور شخص طراح معمار برگزار می شد.

فرهاد کرمی ادامه داد: در راستای نظر اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه مبنی بر ایجاد شفافیت در روند تائیدات کمیته نما و تکریم حداکثری ارباب رجوعان، جلسات این کمیته با حضور طراحان و شهروندان برگزار شد.

وی افزود: مفاخریان شهردار منطقه با حضور سرزده در جلسه کمیته نما، نسبت به اجرای این امر تاکید و از نزدیک بر روند برگزاری جلسه نظارت کرد.

معاون شهرسازی و معماری منطقه۹ خاطرنشان کرد: در راستای کنترل مضاعف بر اجرای نماهای مصوب جلسات آموزشی برای کارشناسان شهرسازی نواحی با حضور اساتید کمیته نما برگزار شد.

شایان ذکر است به منظور کاهش اجرای نماهای مغایر طرح مصوب در مرحله اخذ گواهی پایانکار ساختمان، تطابق طرح اجر شده با طرح مصوب توسط اساتید کمیته نما تعیین تکلیف می شود.